Wetgeving

Ben ik als organisator wettelijk verplicht om toegankelijkheidsinspanningen te leveren? Bega ik een inbreuk op de wetgeving als mijn evenement niet toegankelijk is? Wat zegt de wet? Hierover vinden we in de wetgeving het onderstaande (met dank ook aan Unia, het Interfederaal Gelijkekansen Centrum)

VN-verdrag Handicap (door België geratificeerd)

Mensen met een handicap botsen wereldwijd op hindernissen die een actieve deelname aan het maatschappelijke leven in de weg staan. Met het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' van 13 december 2006 wil de Verenigde Naties ervoor zorgen dat de rechten van personen met een handicap bevorderd en beschermd worden.

Het Verdrag geeft een ruime omschrijving van het begrip handicap. Een handicap ontstaat door de wisselwerking tussen de persoon en de (maatschappelijke) omgevingsfactoren. In dit akkoord zijn toegankelijkheid (artikel 9) en de deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport (artikel 30) belangrijke items.
België ondertekende en ratificeerde dit verdrag in 2011, waardoor de tekst ervan een referentiekader vormt voor beleidsbeslissingen.
Meer info via de website van Unia

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

Volgens de Antidiscriminatiewet is het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap een discriminatie. Een redelijke aanpassing moet ervoor zorgen dat voor mensen met een handicap de negatieve gevolgen van een onaangepaste omgeving gecompenseerd worden. Ook op de eventsector is deze regel van toepassing, tenzij kan worden aangetoond dat het nemen van deze maatregel een onevenredige belasting zou vormen.

Voor de vraag of iets onevenredig is, wordt gekeken naar de context, de bestaande ondersteunende maatregelen en de mogelijkheden in andere soortgelijke situaties.

Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
(Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009).

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning moeten sinds 1 maart 2010 voldoen aan toegankelijkheidscriteria die deze verordening voorschrijft. Deze wet zegt onder andere meer over parkeerplaatsen, voorbehouden (publieks)plaatsen voor rolstoelgebruikers, niveauverschillen, looppaden, toegangen en deuropeningen.
Meer info vind je op de website van Inter.

Algemene richtlijnen

Vaak besteden overheden en beleidsmakers extra aandacht aan toegankelijkheid. Soms door het voorzien van ondersteunende maatregelen, al of niet met bijhorende subsidies. Soms ook door het verbinden van toegankelijkheidsvoorwaarden aan subsidies.

Is dit ook voor jouw evenement van toepassing? Vraag er naar bij betrokken ambtenaren of beleidsmakers of neem contact met Inter via